Organizatat e shoqërisë civile ose  një qytetar i përkushtuarme tematika sociale

23.06.2020 00:13:59

Ali Hertica

Nisur për pasqyrimin e mëposhtëm: një listë me tematika sociale neutrale si ushqimi, uji, energjia, shëndetësia, kultura, arsimi, kërkimi, strehimi dhe urbanizimi, lëvizshmëria, punësimi, pensionet, taksat,…. Temat janë “neutrale” sepse ato janë “funksionalitete” ose lehtësira për të cilat askush nuk është “për” ose “kundër” në vetvete, ndërsa “brenda” temës zakonisht mund të ketë pikëpamje të ndryshme në lidhje me qasjen dhe organizimin e duhur.

Ushtrimi i të menduarit: zgjidhni një temë me të cilën jeni të interesuar, qoftë nga një rol profesional, si përfaqësues i një organizate të shoqërisë civile ose si një qytetar i përkushtuar, dhe merrni parasysh mundësinë e modelit të mëposhtëm të këshillimit demokratik:

  Së bashku me bashkëqytetarët tuaj, ju zgjidhni një numër njerëzish nga një grup kandidatësh, jo si “përfaqësuesit” tuaj për të zhvilluar debatin rreth temës suaj dhe për të marrë vendimet tuaja, por si organizatorët e debatit në të cilin ata ju ftojnë të për të marrë pjesë. Ky debat do të zhvillohej paralelisht në dy këngë: një udhë për përmbajtjen dhe një udhë rreth formës (organizimi i debatit dhe vendimmarrja në vetë atë debat). Këto dy këngë sigurisht do të ndërhyjnë, sepse debati për përmbajtjen duhet të zhvillohet në grupe të ndryshme pune që përqendrohen në nën-aspektet e temës dhe në sintezën dhe vlerësimin e punës dhe propozimeve të atyre grupeve të ndryshme të punës. Do të thotë që këto sinteza dhe vlerësime mund të jenë objekt diskutimi të mëtejshëm.

 Organizatorët e debatit tematik organizojnë rregullisht vetë zgjedhjet e moderatorëve, sepse brenda temës suaj nevojiten shumë moderatorë, si për konsultimin e grupeve punuese për këto nën-aspekte, ashtu edhe për sintezën dhe vlerësimin e këtyre konsultimeve. Të gjithë mund të aplikojnë si moderator. Njerëzit me një përfshirje të fortë në temë (profesionale dhe / ose nga një angazhim shoqëror) mund të zgjedhin nëse duan të marrin rolin e moderatorit ose nëse dëshirojnë të debatojnë mbi përmbajtjen. Moderatorët vlerësohen nga qytetarët pjesëmarrës dhe mundësisht të rizgjidhen, apo jo. Stafi ndihmës për organizimin e debateve rekrutohet përmes vendeve të lira të punës, në të njëjtën mënyrë siç janë rekrutuar zyrtarët aktualisht. Proceset e konsultimit rreth temave janë të organizuara në atë mënyrë që ata të mund “të vazhdojnë” në mënyrë të pavarur nga vendimet që prodhojnë dhe të mund të vazhdojnë vazhdimisht, por grupi i organizatorëve për temë rizgjidhet çdo herë aq shpesh (p.sh. tre vjet) , dhe një organizator kandidat mund të bëjë një maksimum dy këste radhazi. Meqenëse asnjë temë nuk mund të konsiderohet me kuptim në një kontekst të mbyllur lokal, çdo debat tematik është krijuar në atë mënyrë që proceset paralele të konsultimit lokal (me vëmendje të rrethanave lokale) të lidhen me një proces global që dinamikë dhe ndikim në niveli global. Lidhja është e organizuar në atë mënyrë që ndikimi i dyanshëm të jetë i mundur dhe domethënës.

 Disa procese tematike duhet të diskutojnë për problemet “e zakonshme” (p.sh. ndryshimi i klimës është një fokus i rëndësishëm për temat e ushqimit, energjisë, urbanizimit dhe lëvizshmërisë). Ky konsultim organizohet nga organizatorë të ndryshëm të debateve tematike. Ky koordinim bëhet në një nivel global dhe lokal.

 Grupet e interesit të shoqërisë civile vazhdojnë të luajnë një rol. Delegatët marrin pjesë në debate dhe regjistrohen sipas temës. Organizatorët, moderatorët dhe qytetarët pjesëmarrës të “debatit të dytë” (debati për formën) monitorojnë “ekuilibrin” e interesave të përfaqësuar në debatet thelbësore. Prania e grupeve të interesit në (dhe peshën e tyre në) debate është vetë tema e debatit.

 Kur e konsiderojnë të nevojshme, grupet e punës të një debati tematik, në konsultim me moderatorët dhe organizatorët, mund të vendosin referendum për çështje të caktuara, rreth të cilave dëshirojnë qartësi nga popullata. Për shkak se debati në vetvete është publik, i hapur dhe transparent, ato referendume si “fotografi” kanë kuptim. Pyetjet përqendrohen në detaje, janë informuese dhe nuk kanë karakter detyrues. Ato shërbejnë për të rregulluar debatin dhe për t’u siguruar grupeve të punës një pasqyrë mbi ‘opinionin e përgjithshëm’ për çështje të caktuara. Falë mundësive teknike të internetit dhe mediave sociale, këto referendum mund të organizohen praktikisht pa shumë përpjekje dhe përpjekje, dhe popullsia mund të ftohet lehtë të marrë pjesë.