Rusia regjistron mbi 15 mijë e 900 raste të reja me COVID-19

22.10.2020 11:40:15
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 14, 2020: Medical staff members register at a nurses' station ahead of a shift in a ward for COVID-19 patients at the Clinical Research Center of the Russian Federal Biomedical Agency (FMBA). On October 14, 2020, Russia has reported 13,686 new confirmed cases of the novel coronavirus infection. Mikhail Tereshchenko/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè îòìå÷àþòñÿ íà ïîñòó ïåðåä äåæóðñòâîì â îòäåëåíèè äëÿ ïàöèåíòîâ ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé â Ôåäåðàëüíîì íàó÷íî-êëèíè÷åñêîì öåíòðå ÔÌÁÀ Ðîññèè. Çà ïîñëåäíèå ñóòêè â Ðîññèè çàôèêñèðîâàëè 13 868 ïîäòâåðæäåííûõ çàðàæåíèé Covid-19. Ìèõàèë Òåðåùåíêî/ÒÀÑÑ

Rusia vazhdon me shifra të larta të infeksioneve të reja me koronavirus.

Rastet e koronavirusit të Rusisë u rritën me 15,971 në ditën e kaluar në 1,463,306, u tha gazetarëve të enjten qendra e krizës anti-koronavirus, raporton TASS,.

Një normë rritjeje prej 1,1% në raste u regjistrua në dy ditët e fundit.

Normat më të ulëta të rritjes në 24 orët e kaluara u regjistruan në Rajonin Autonom Nenets dhe Republikën Çeçene (0.2%), Republikën Dagestan dhe Rajonin Autonom Chukotka (0.5%), Rajonin e Moskës, Republikën Chuvash, Republikën e Tatarstan dhe rajoni i Chelyabinsk (0.6%).

Shumica e rasteve të reja të koronavirusit u konfirmuan në Moskë – 4,413, Shën Petersburg – 697, rajonin e Moskës – 462, rajonin e Nizhny Novgorod – 354 dhe rajonin e Rostov – 297.